Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej

Gmina Lipno rozpoczęła realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Lipno”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

 

Przedmiotem ww. projektu jest termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy:

- Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Wichowie

- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej z salą gimnastyczna w Karnkowie.

- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej wraz z łącznikiem i sala gimnastyczna w Radomicach.

 

Z uwagi na specyfikę przedsięwzięcia projekt ma na celu przede wszystkim poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń pyłowych i gazowych w środowisku oraz zmniejszenie energochłonności budynków. W tym zakresie należy wskazać, więc na dwa główne aspekty inwestycji: środowiskowy i społeczny.

Efektami realizacji inwestycji będzie:

- poprawa jakości środowiska naturalnego w regionie poprzez polepszenie stanu powietrza atmosferycznego,

- pozytywny wpływ na przeciwdziałanie efektowi cieplarnianemu,

- wzrost aktywności osadniczej i turystycznej regionu poprzez poprawę warunków bytowych mieszkańców i turystów,

- pozytywny wpływ na pozostałe komponenty środowiska naturalnego i antropogenicznego.

 

Całkowita wartość projektu: 2 261 194,22 zł.

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 901 172,27 zł.