Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej

Gmina Lipno, jako przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1152) samodzielnie prowadzi działalność w zakresie:

1)      zbiorowego zaopatrzenia w wodę: ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody odbiorcom za pomocą urządzeń wodociągowych;

2)      zbiorowego odprowadzania ścieków: oczyszczanie i odprowadzanie ścieków dostarczonych przez odbiorców za pomocą urządzeń kanalizacyjnych.

Gmina Lipno nie dokonuje zakupu wody od innych przedsiębiorstw, ani nie wprowadza ścieków do urządzeń niebędących w jej posiadaniu.

Gmina Lipno jest właścicielem i eksploatatorem dwóch wodociągów: wodociąg publiczny Głodowo, wodociąg publiczny Jastrzębie. Poszczególne wodociągi składają się z ujęć wody podziemnej, stacji uzdatniania, przewodów wodociągowych tranzytowych i rozdzielczych w układzie mieszanym. Większość sieci wodociągowych została wykonana w latach 1993-2003 (z przewodów PCV). Główne odcinki sieci wodociągowej usytuowane są wzdłuż dróg lokalnych, w ścisłym powiązaniu z istniejącą zabudową zwodociągowanych miejscowości.

Długość sieci wodociągowej przebiegającej przez teren gminy wynosi  491,46 km (bez przyłączy – 328,35 km, długość przyłączy – 163,11 km), co powoduje, że ok. 98% gminy jest zwodociągowana. Gmina Lipno dostarcza wodę pitną do Odbiorców indywidualnych (gospodarstwa domowe), obiektów oświatowych,  usługowych, handlowych i innych. Z uwagi na specyfikę gminy Lipno zaopatrzenie w wodę obejmuje w większości gospodarstwa domowe i zaspokaja cele socjalne podmiotów gospodarczych.

Z wodociągu publicznego Głodowo zaopatrywane miejscowości Aleksandrowo, Barany, Białowieżyn, Biskupin, Borek, Brzeźno, Drozdowiec, Elzanowo, Głodowo, Grabiny, Huta Głodowska, Ignackowo, Kłokock, Komorowo, Krzyżówki, Lipno, Łochocin, Maliszewo, Ostrowite, Ostrowitko, Ośmiałowo, Piątki, Popowo, Pólko, Radomice, Rumunki Głodowskie, Rumunki Podgłodowskie, Ryszewek, Suradowo, Tomaszewo, Wichowo, Wierzbick, Zbytkowo, Żabieniec. Szacunkowa liczba zaopatrywanej ludności – 7 722.

Wodociąg publiczny Jastrzębie zaopatruje miejscowości Chlebowo, Chodorążek, Głogi, Jankowo, Jastrzębie, Karnkowo, Karnkowskie Rumunki, Kolankowo, Lipno, Maliszewo, Okrąg, Trzebiegoszcz, Złotopole. Szacunkowa liczba zaopatrywanej ludności 3 747. Pozostała ludność gminy Lipno zaopatruje się w wodę z własnych studni kopalnych i hydroforów. Jakość wody ze studni nie podlega monitorowaniu.

Ponadto  z wodociągu publicznego Głodowo gm. Lipno zaopatrywane dwie miejscowości z gminy Bobrowniki: Gnojno oraz Oparczyska (ogółem zaopatrywanych jest około 330 osób) oraz do miejscowości Lisek gm. Fabianki (około 230 osób)..

Woda dostarczana mieszkańcom gminy Lipno, pochodzi z trzech ujęć wód podziemnych, w skład których wchodzi jedenaście studni głębinowych. Woda czerpana jest z pokładów czwartorzędowych, a zatwierdzone zasoby eksploatacyjne ujęć zawierają się w przedziale od 365 m3/d do 1500 m3/d.

W ramach trzech ujęć funkcjonują trzy stacje uzdatniania wody (SUW) w miejscowościach Jastrzębie, Głodowo i Wichowo. W 2018  roku gminne stacje uzdatniania wody wyprodukowały i podały do sieci wodociągowych: SUW Głodowo – 321 560 m3, SUW Wichowo – 115 280 m3, SUW Jastrzębie –316 439 m3, łącznie – 753 279 m3. Średnioroczna produkcja wody w m3/d (2018 rok): SUW Głodowo – 881 m3//d, SUW Wichowo – 316 m3/d, SUW Jastrzębie – 867 m3/d.

Uzdatnianie wody we wszystkich stacjach oparte jest o te same procesy i polega na usunięciu z wody związków żelaza i manganu oraz zawartych w wodzie związków gazowych. Związki te usuwane są z wody w wyniku procesów napowietrzania i filtracji. W razie potrzeb sanitarnych stosowana jest dezynfekcja wody. Układy technologiczne w poszczególnych stacjach uzdatniania wody są do siebie podobne, a różnice wynikają jedynie z przyjętych rozwiązań technologicznych oraz konstrukcyjnych.