Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej

Podstawowym warunkiem korzystania z urządzeń w zakresie zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków jest umowa, która określa istotne warunki pomiędzy Odbiorcą i Dostawcą – Gminą Lipno. Złożenie wniosku o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków należy do obowiązków Odbiorcy. Bezumowny pobór wody jest wykroczeniem i podlega sankcji karnej.

Obowiązek zawarcia umowy pomiędzy Właścicielem/Użytkownikiem nieruchomości a Gminą Lipno wynika z przepisów prawa.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1152)

Art. 6. ust. 1. „Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług.”

Art. 6 ust. 2. „Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.”

Art. 6 ust. 3. Umowa, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności postanowienia dotyczące:

1)      ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich świadczenia;

2)      sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń;

3)      praw i obowiązków stron umowy;

3a)  warunków usuwania awarii przyłączy wodociągowych lub przyłączy kanalizacyjnych będących w posiadaniu odbiorcy usług;

4)      procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych;

5)      ustaleń zawartych w zezwoleniu, o których mowa w art. 18 elementy zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków;

6)      okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.

Art. 6 ust. 4. „Umowa, o której mowa w ust. 1, może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda lub z której mają być odprowadzane ścieki, albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.”

Art. 28. ust. 1. „Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych,

podlega karze grzywny do 5.000 zł.”

Art. 28. ust. 4. „Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych,

podlega karze grzywny do 10.000 zł.”

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gm. Lipno zatwierdzony uchwałą Nr III/11/2018 Rady Gminy Lipno z dnia 19 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. 2018.6794) zmieniony uchwałą zmieniającą nr IV/17/2019 Rady Gminy Lipno z dnia 18 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. 2019.536)

§ 5. 1. Świadczenia usług zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków odbywa się w oparciu o pisemną umowę zawartą między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług, zgodnie z art. 6 Ustawy.

Umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków zawieramy w przypadku:

1)      wybudowania nowego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego do nieruchomości;

2)      nabycia nieruchomości, która jest podłączona do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej;

3)      zawarcia umowy najmu, dzierżawy lub innej dotyczącej nieruchomości, która jest podłączona do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej (w/w umowy powinny zawierać zgodę Właściciela na podpisanie umowy przez Użytkownika);

4)      śmierci dotychczasowego Odbiorcy usług, z którym była zawarta umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

Dokumenty wymagane do zawarcia umowy:

1)      wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i / lub odprowadzanie ścieków;

2)      aktualne pełnomocnictwo (jeżeli umowę zawiera przedstawiciel właściciela lub większości współwłaścicieli);

3)      protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości (dokument niezbędny w przypadku zmiany dotychczasowego Odbiorcy usług);

4)      protokół odbioru przyłącza (dokument niezbędny w przypadku nowych przyłączy).

Rodzaje umów

W zależności od świadczonych usług zawieramy następujące umowy:

„Umowa o zaopatrzenie w wodę", jeśli nieruchomość jest podłączona do gminnej sieci wodociągowej. Rozliczenie odbywa się według wskazań wodomierza głównego zainstalowanego na przyłączu wodociągowym.

„Umowa o odprowadzanie ścieków”, jeśli nieruchomość jest podłączona do gminnej sieci kanalizacyjnej. Ilość ścieków odebranych ustala się na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego. W razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzanych ścieków jest ustalana jako równa ilości wody pobranej, ustalonej na podstawie wskazań wodomierza głównego, a przypadku jego braku – w oparciu o przeciętne normy zużycia wody.

„Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków”, jeśli nieruchomość jest podłączona do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Rozliczenie odbywa się na podstawie wskazań wodomierza głównego, natomiast ilość odprowadzonych ścieków ustalamy jako równą ilości pobranej wody.

Wniosek o zawarcie umowy znajdziesz tutaj, a szczegółowe informacje dot. rozliczeń znajdują się w zakładce Rozliczenia i Płatności.