Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej

Rozliczenie należności

Rozliczenie należności z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków następuje na podstawie cen i stawek opłat za wodę i odbiór ścieków, wynikających z taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzonej decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Sposób rozliczania należności z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków szczegółowo określają umowy zawarte z Odbiorcami

- usługa zaopatrzenia w wodę – ilość dostarczonej wody rozliczamy na podstawie wskazania wodomierza głównego;

- usługa odprowadzania ścieków - jeżeli odpowiadamy tylko za odprowadzanie ścieków, ilość ścieków odebranych ustala się na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego. W razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzanych ścieków jest ustalana, jako równa ilości wody pobranej, ustalonej na podstawie wskazań wodomierza głównego, a przypadku jego braku – w oparciu o przeciętne normy zużycia wody;

- usługi zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków - rozliczenie za dwie usługi ustalamy na podstawie wskazań wodomierza głównego, wyjątkiem jest rozliczanie wodomierzy ogrodowych.

Zużycie wody i odprowadzenie ścieków rozliczamy:

- co dwa miesiące - faktury VAT za pobraną wodę przesyłane za pośrednictwem poczty tradycyjnej na wskazany przez Odbiorcę adres (listem zwykłym).

Dodatkowe rozliczenia na podstawie odczytu podanego przez Odbiorcę usług mogą być dokonane, w przypadku gdy:

- istnieje konieczność wystawienia dodatkowej faktury np. istotnie zmieniły się warunki korzystania z usług i mają wpływ na ilość pobieranej wody lub zmienił się właściciel nieruchomości,

- nasz pracownik przez dłuższy okres nie dokonał odczytu wodomierza głównego,

- podany odczyt wskazuje, iż wcześniej dokonane rozliczenia były nieadekwatne: zaniżone lub zawyżone.

UWAGA

Jeżeli Odbiorca nie otrzymał faktury za dany okres rozliczeniowy, to prosimy zgłosić ten fakt niezwłocznie do Urzędu Gminy Lipno, Referat Gospodarki Komunalnej, p. 28,  tel. 54/288 62 19

 

Płatności

Odbiorca usług zobowiązany jest do zapłaty należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie określonym w fakturze, który dla wszystkich odbiorców wynosi 14 dni od daty wystawienia faktury.

Każdorazowo w przypadku braku zapłaty w wyznaczonym terminie wysyła się wezwanie do zapłaty z nowo wyznaczonym terminem płatności (w ciągu 14 dni od daty wystawienia wezwania).

Za opóźnienie w zapłacie należności Odbiorca usług obciążony zostaje odsetkami ustawowymi oraz kosztami wezwań do zapłaty.  Jedynie na prośbę Odbiorcy uzasadnioną szczególnymi okolicznościami Wójt Gminy może wyrazić zgodę na rezygnację całkowitą lub częściową z odsetek ustawowych z tytułu nieterminowych zapłat.

Na pisemny wniosek Odbiorcy możliwe jest przedłużenie terminu spłaty zadłużenia do wskazanego terminu oraz rozłożenie zaległości na raty. Każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie. Pod uwagę mogą być brane sytuacja materialna Odbiorcy oraz jego dotychczasowa historia płatności. Obie formy polubownego działania mogą mieć miejsce tylko na pisemny wniosek Dłużnika. Wzór wniosków o rozłożenie zaległych płatności na raty oraz  o spłatę zaległości w wyznaczonym terminie znajdują się tutaj.

W razie braku chęci współpracy ze strony Odbiorcy występuje windykacja sądowa, co skutkuje uzyskaniem sądowego nakazu zapłaty lub wyroku z możliwością wykonania egzekucji komorniczej. Koszty postępowania sądowego i komorniczego ponosi zalegający z opłatami Odbiorca.

W przypadku, gdy Odbiorca zalega z zapłatą należności za dwa pełne okresy obrachunkowe, liczone od dnia doręczenia pierwszego wezwania do zapłaty, możliwe jest wstrzymanie dostaw wody lub zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

 

UWAGA

W interesie Odbiorcy jest terminowe regulowanie należności i niedopuszczenie do uruchomienia procedury windykacyjnej oraz wstrzymania dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

 

Formy płatności

- gotówką u Inkasenta w chwili wystawiania faktury, 

- w kasie Urzędu Gminy - gotówką lub kartą płatniczą. Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 1430, wtorek od 730 do 1500, piątek od 730 do 1330.

- w kasie PKO BP S.A. (plac Jana Dekerta 15, 87-600 Lipno) – bez prowizji bankowej,

- w każdym innym banku - opłata według stawek banku lub placówce Poczty Polskiej -  opłata wg cennika Poczty Polskiej S.A.;

- przelewem elektronicznym lub poleceniem przelewu na indywidualny numer rachunku Odbiorcy usług podany na fakturze - opłata według stawek banku Odbiorcy usługi.

 

UWAGA

Informujemy, że od dnia 21.06.2017r. każdy Odbiorca posiada indywidualne konto bankowe, na które należy dokonywać wpłat za dostarczoną wodę i/lub odprowadzone ścieki. Numer konta bankowego znajduje się na fakturze. Jako tytuł zapłaty prosimy wpisywać tylko numer faktury bez dodatkowych opisów - to przyspieszy zaksięgowanie wpłaty.