Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej

Logo UE [605x64]

Gmina Lipno

 zrealizowała zadanie

 

pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Złotopolu

 w ramach projektu grantowego

pn. „Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Województwa Kujawsko-pomorskiego w latach 2016-2018

dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego,

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,

Oś Priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku, Działanie 4.2 Gospodarka odpadami.

 

Realizatorem projektu grantowego jako beneficjent jest

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu.

 

W wyniku rozstrzygniętego konkursu Gmina Lipno otrzymała grant w wysokości 858 620,00zł. co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych operacji. Cała wartość zadania to 1 662 661,99 zł.

 

Zakres projektu realizowanego przez Gminę Lipno umożliwia zrealizowanie celu  projektu grantowego którym jest

 „Ograniczenie wytwarzania odpadów komunalnych, zwiększenie selektywnej zbiórki odpadów, większe wykorzystanie właściwości materiałowych i energetycznych pozyskanych odpadów, a tym samym zmniejszenie ilości odpadów unieszkodliwianych poprzez składowanie


Zakres projektu

 

            Projekt pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Złotopolu” obejmuje:

- budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

- wyposażenie obiektu w kontenery i pojemniki umożliwiając deponowanie posegregowanych odpadów komunalnych dostarczonych przez mieszkańców gminy Lipno z gwarancją, że zostaną właściwie i bez szkody dla środowiska zagospodarowane.

- działania informacyjne i edukacyjne w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz prawidłowej segregacji odpadów skierowane do mieszkańców gminy

- działania promocyjne

Projektowana Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Złotopolu pozwoli prawidłowo zorganizować gospodarkę odpadami na terenie Naszej gminy w kierunku ich segregacji u mieszkańców, a następnie umożliwi ich przekazanie do punktu selektywnej zbiórki odpadów, skąd dalej posegregowane odpady zostaną przekazane do specjalistycznych firm zajmujących się ich odzyskiem i utylizacją. Powyższa inwestycja niewątpliwie wpłynie na poziom recyklingu odpadów na terenie gminy zmniejszając ilości odpadów kierowanych na składowiska i na dzikie wysypiska.

Gmina Lipno jak większość gmin w kraju boryka się z problemem zaśmiecania. Mimo, iż za zaśmiecanie grożą kary finansowe, w lasach wciąż widnieją worki pełne śmieci. Na terenie Naszej gminy istnieje już jeden PSZOK w miejscowości Karnkowo. Lokalizacji PSZOK-u w Złotopolu jest jeszcze wygodniejszej i dostępniejszej dla mieszkańców gminy, ponieważ mieści się przy targowisku gminnym oraz cmentarzu komunalnym. Takie usytuowanie ułatwia dostarczanie odpadów przez mieszkańców i zachęca do korzystania z możliwości przekazania ich przy okazji bytności w tym rejonie gminy.

 

PSZOK to również miejsce prowadzenia przez gminę działań informacyjno-edukacyjnych, w tym dotyczących zasad i celów selektywnego zbierania odpadów.

W szczególności:

- w PSZOK zamieszczone zostaną tablice edukacyjne informujące o zasadach selektywnej zbiórki odpadów i segregowania śmieci,

- jedno z pomieszczeń PSZOK zostało przystosowane do edukacji mieszkańców w zakresie selektywnej zbiórki odpadów i edukacji ekologicznej,

- w PSZOK zostanie utworzony punkt wymiany rzeczy używanych (nie będących odpadami),

 

Ponadto na terenie Naszej gminy prowadzone są:

 

- działania z zakresu edukacji ekologicznej – spotkania z mieszkańcami by uświadomić jak ważne jest segregowanie śmieci oraz pozostawianie odpadów w miejscach do tego wyznaczonych czyli w PSZOK-u w celu ochrony środowiska naturalnego,

- działania z zakresu edukacji ekologicznej z wykorzystaniem technik informatycznych – informacje ekologiczne zamieszczone na stronie www i portalach społecznościowych.