Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej

Zgłoszenia zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

INFORMACJA

dotycząca zgłoszenia zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym Wójt Gminy Lipno zwraca się z prośbą do mieszkańców o wypełnienie druków zgłoszeń zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków i przekazanie ich w terminie do dnia 30.06.2014 r. do Urzędu Gminy Lipno, ul. Mickiewicza 29, 87-600 Lipno, pokój 206 lub 207 bądź do sołtysów.

W przypadku nie złożenia informacji prowadzone będą kontrole posesji w celu ustalenia posiadanego zbiornika na nieczystości płynne.

Jednocześnie informuję, iż w celu wypełnienia nałożonych na gminę obowiązków sprawdzane będą umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych przez przedsiębiorców, którzy otrzymali zezwolenie Wójta Gminy Lipno w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych z terenu gminy Lipno.

Druki zgłoszeń dostępne są na stronie internetowej www.uglipno.pl w zakładce odpady, siedzibie Urzędu Gminy Lipno - pokój 206, 207 oraz u sołtysów.