Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej

Dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest

Do dnia 28 lutego 2017 roku w Urzędzie Gminy Lipno przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest. Dofinansowanie nastąpi w przypadku, gdy Gmina Lipno otrzyma dotację na zadanie z zakresu usuwania azbestu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Dofinansowaniem objęte będą koszty związane demontażem pokryć dachowych zawierających azbest oraz koszty transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w wysokości do 1000 zł za każdy 1 Mg. Wzór wniosku wraz z załącznikami dostępny jest w siedzibie Urzędu, pokój 31 lub na stronie www.uglipno.pl Osoby zainteresowane wymianą pokryć dachowych w 2017 roku zapraszamy do składania wniosków do 28 lutego 2017.

Kierownik Referatu
Obsługi Rolnictwa Gospodarki Gruntami
i Ochrony Środowiska
Marek Wysocki