Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej

Zarządzenie Wójta Gminy Lipno w sprawie ogłoszenia o naborze na członków komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert na wykonywanie zadań publicznych

ZARZĄDZENIE NR 234/18

Wójta Gminy Lipno

z dnia 22 lutego 2018r.


w sprawie ogłoszenia
  o naborze na  członków komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert na wykonywanie zadań publicznych z zakresu upowszechniania  kultury fizycznej i sportu  na terenie Gminy Lipno w 2018 roku.

 

Na podstawie art. 15 ust.  2  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (.Dz. U  z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm [1]), zarządzam co następuje:

 

§ 1.Wójt Gminy Lipno informuje, iż z dniem 22.02.2018r. zostanie zakończony okres składania ofert w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w 2018 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Lipno  na rok 2018.

 

§ 2.W związku z powyższym ogłasza się nabór do komisji konkursowej oraz zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 w/w ustawy  do udziału pracach komisji. W wyniku naboru, Wójt Gminy Lipno wybierze dwóch przedstawicieli III sektora z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe biorące udział w konkursie. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 

§ 3.W skład komisji konkursowych mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

a) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,

b) nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym otwartym konkursie ofert,

c) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,

 

 

d) akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowych na zasadach nieodpłatności.

 

§ 4.Zadania komisji konkursowej:

a) ocena formalna i merytoryczna ofert z uwzględnieniem określonych kryteriów,

b) proponowanie przyjęcia lub odrzucenia ofert,

c) proponowanie podziału środków finansowych pomiędzy wybranymi ofertami.

 

§ 5.W przypadku gdy:

a) żadna z organizacji nie wskaże kandydata, lub

b) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji, lub

c) powołane osoby podlega wyłączeniu na podstawie przepisów ustawy,

komisja ma prawo działać bez przedstawicieli organizacji pozarządowych.

 

§ 6.Termin zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych upływa z dniem   27 lutego 2018r. do godz. 9.00 Zgłoszenie na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do reprezentacji organizacji zgłaszającej) należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy.

 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 i z 2017r. poz. 60, poz.573 .