Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
Tutaj powinien być opis

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

Dnia 25 maja 2018 r. we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej zaczęło być stosowane Rozporządzenie w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych – „RODO”.

RODO obejmuje swoim zastosowaniem wszystkie podmioty prywatne i publiczne, które przetwarzają dane osobowe. Regulacje RODO pomagają również egzekwować osobom prawo do ochrony danych osobowych. Każda osoba może zażądać usunięcia swoich danych, szczególnie gdy nigdy ich nie podawała, np. w przypadku telefonów od marketerów. Można żądać przeniesienia swoich danych np. z banku A do banku B, po to by na nowo nie wypełniać całej dokumentacji kredytowej. Każda osoba ma prawo uzyskać kopię swoich danych, prawo wglądu do swoich danych i dysponowania nimi wedle własnego uznania. Zmniejszy się proceder handlu danymi, co można będzie odczuć np. poprzez mniejszą liczbę telefonów z ofertami zakupu różnych towarów.

Zgodnie z nowymi przepisami, dane osobowe to takie dane, które pozwalają zidentyfikować osobę fizyczną. Mogą to być informacje takie jak: imię, nazwisko, numer PESEL, płeć, adres e-mail, ale również mniej oczywiste jak numer IP, dane o lokalizacji, kod genetyczny, poglądy polityczne czy historia zakupów. Wszelkie informacje zbierane na temat osoby, które pozwalają na ustalenie jej tożsamości, są danymi osobowymi, niezależnie od tego, czy są przetwarzane w formie papierowej czy cyfrowej.

RODO nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych w ramach działalności czysto osobistej lub domowej a więc polegającej m. in. na korespondencji i przechowywaniu adresów, podtrzymywaniu więzi społecznych oraz działalności internetowej podejmowanej w ramach takiej działalności.

Przetwarzanie danych osobowych jest możliwe na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub gdy: przetwarzanie jest niezbędne dla wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą; przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego; przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą; przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej; przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów. W tych sytuacjach przetwarzanie odbywa się bez konieczności uzyskiwania zgody od osoby.

Informujemy, że:

-         Administratorem Danych Osobowych klientów Urzędu Gminy jest Gmina Lipno z siedzibą w Lipnie 87 – 600,  ul. Mickiewicza 29, reprezentowana przez Wójta Gminy Lipno.

-         W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: ochronadanych@uglipno.pl lub numerem telefonu: 54 287 20 48.

-         Cele przetwarzania danych osobowych: wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy; ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej. W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie stosownie do zakresu i celu określonego w treści zgody na przetwarzanie danych osobowych.

-         Okres przechowywania danych osobowych zależy od celu w jakim zostały zebrane
i przetwarzane, a także przepisów prawa i pozyskanych zgód lub innych oświadczeń: Dane przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego przechowywane będą przez okres wskazany w przepisach prawa; Dane przetwarzane w celu wykonania umowy przechowywane będą przez czas niezbędny do jej wykonania lub czas wskazany w umowie; W przypadku, gdy toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie, okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia zakończenia sporu, bez względu na sposób jego zakończenia, lub prawomocnego zakończenia ostatniego postępowania, chyba że przepis prawa przewiduje dłuższy okres przedawnienia dla danego prawa/roszczenia, którego dotyczy postępowanie; W pozostałych przypadkach dane przetwarzane będą przez okres wskazany w oświadczeniu zgody lub do odwołania zgody, bądź do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; W celu wykazania rozliczalności dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym Gmina Lipno jest zobowiązana do ich przechowywania w postaci elektronicznej lub papierowej, dla udokumentowania spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa oraz w celu umożliwienia kontroli przez uprawnione podmioty.

-         Uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych: Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, jeśli są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W przypadkach przewidzianych prawem, z zachowaniem wymogu, że prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych w zakresie technicznie możliwym lub uzyskania ich kopii. Można także skorzystać z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych. Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje prawo do wycofania wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych w określonym celu. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie danych przed jego zgłoszeniem ani na podstawę prawną tego przetwarzania. Jeżeli osoba, której dane dotyczą uzna, iż przetwarzanie jej danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), przysługuje jej prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

-         Konsekwencje niepodania danych osobowych: Podanie  danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne lecz niezbędne do realizacji celów określonych w przepisach prawa. W sytuacji dobrowolności podania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych będzie skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

-         Odbiorcy danych: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Lipno przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem Danych jest Gmina Lipno.

-         Przekazanie danych do Państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej: Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

-         Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: Dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznym, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami. Dane osobowe nie będą profilowane.

Formularz kontaktowy z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych