Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
Tutaj powinien być opis

Na terenie naszej Gminy kontynuacja prac związanych z wdrażaniem systemu radiowego odczytu wodomierzy

Na terenie naszej Gminy kontynuacja prac związanych z wdrażaniem systemu radiowego odczytu wodomierzy. Zakres robót obejmuje demontaż wodomierza głównego oraz montaż wodomierza, posiadającego nakładkę do zdalnego radiowego odczytu.
Od dnia 14 września 2018 roku rozpoczną się prace w miejscowościach Komorowo oraz Brzeźno. Następnie pracami zostaną objęte sołectwa Ignackowo, Barany, Grabiny, Krzyżówki, Ostrowite, Ostrowitko, Popowo, Wichowo, Łochocin, Zbytkowo.
Na podstawie art. 7 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2018 r. poz. 1152) i Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków zatwierdzonym Uchwałą Nr XI/64/2015 Rady Gminy Lipno z dnia 17.11.2015 r. Odbiorca jest obowiązany udostępnić lokal w celu zainstalowania lub wymiany wodomierza głównego, ewentualnej obsługi gwarancyjnej, kontroli wskazań i sposobu użytkowania wodomierza, w tym stanu nakładki oraz plomb.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zastosowanie się do ogłaszanych informacji i zapewnienie pracownikom swobodnego dostępu do pomieszczenia, w którym znajdują się wodomierze i umożliwienie wykonania robót montażowych, dzięki czemu praca przebiegnie sprawnie i skutecznie.
Wszystkie koszty związane z wymianą wodomierzy pokrywa Gmina Lipno.