Przejdź do treści

Gmina Lipno

Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej

Zarządzenie Wójta Gminy Lipno w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Lipno w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

 

ZARZĄDZENIE NR 291 / 18

WÓJTA GMINY LIPNO

z dnia 24 października 2018 r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Lipno w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

Na podstawie § 4 ust. 1 uchwały Rady Gminy Lipno Nr XXIX/189/13 z dnia 

26 września 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji(Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2013 r., poz. 3033), zarządza się co następuje:

§1.Ogłasza się przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Lipno w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Lipno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3  ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, umieszczonego:

1) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lipno (http://bip.uglipno.pl/) w zakładce „Zawiadomienia i obwieszczenia”;

2) na stronie internetowej Urzędu Gminy Lipno (http://www.uglipno.pl/) w zakładce „Organizacje pozarządowe”;

3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lipno.

§ 3.Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnego zgłaszania uwag i opinii do projektu uchwały na formularzu konsultacji, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia:

1) w wersji papierowej poprzez wypełnienie i złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy Lipno formularza konsultacji lub wysłanie wypełnionego formularza na adres pocztowy: Urząd Gminy Lipno, ul. Mickiewicza 29, 87- 600 Lipno;

2) za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez wypełnienie i przesłanie droga elektroniczną formularza na adres : lipno@uglipno.pl.

§ 4.Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450) prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Lipno.

§5.Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Referent ds. zarządzani kryzysowego, organizacji pozarządowych i transportu.

§ 6. Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem podpisania.