Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej

WÓJT GMINY LIPNO OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPIERANIE ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY LIPNO W 2018 ROKU.

WÓJT GMINY LIPNO
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPIERANIE ZADANIA PUBLICZNEGO
Z ZAKRESU WSPIERANIA I  UPOWSZECHNIANIA  KULTURY FIZYCZNEJ I  SPORTU NA TERENIE GMINY LIPNO W 2018 ROKU.

Podstawa prawna: art.11ust.1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie(Dz. U z 2018 r., poz. 450), na podstawie uchwały Rady Gminy Lipno z 29 listopada 2018 r. Nr II/4/2018  w sprawie Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Lipno Z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

 

I. Rodzaj i formy realizacji zadania: 

Wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w formie przedsięwzięć z zakresu:

 1. promowania dyscyplin sportowych i rekreacyjnych poprzez :

1)      uczestnictwo w imprezach sportowo – rekreacyjnych,

2)      organizacja turniejów w różnych dyscyplinach i kategoriach wiekowych dla  mieszkańców Gminy Lipno,

3)      reprezentowanie Gminy Lipno we współzawodnictwie sportowym  poza jej granicami,

4)      przeprowadzanie zawodów międzyszkolnych.

 1. szkolenia sportowe dla dzieci, młodzieży oraz mieszkańców,

1)      zajęcia stałe o charakterze szkoleniowym dla zorganizowanych grup w oparciu o bazę sportową gminy,

2)      organizowanie i przeprowadzanie treningów sportowych pod opieką trenerską,

3)      dodatkowe ćwiczenia sportowe przygotowujące do turniejów i zawodów.

Zadanie nr 1 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki siatkowej, piłki siatkowej plażowej, tenisa stołowego w oparciu o szkolną i gminną bazę sportową na rzecz mieszkańców Gminy Lipno.

Zadanie nr 2 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej na terenie Gminy Lipno na rzecz jej mieszkańców.

Zadanie nr 3 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie piłki nożnej, piłki siatkowej, piłki ręcznej, tenisa stołowego, koszykówki, szachach, lekkoatletyki oraz pozostałych dyscyplin  na terenie Gminy Lipno  na rzecz  jej mieszkańców.

      Zlecenie zadania publicznego ma formę wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego  realizację(wymagane jest wniesienie 5 % udział środków własnych, z czego połowę zadeklarowanego wkładu własnego musi stanowić wkład finansowy)

 II. Zasady przyznawania dotacji:

 1. złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 2. złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym, oceniane i kwalifikowane przez komisje konkursową.
 3. do oceny merytorycznej dopuszczone zostają oferty spełniające wymogi formalne.
 4. oceny/wyboru ofert członkowie komisji konkursowej dokonują indywidualnie.

Przy wyborze ofert komisja konkursowa bierze pod uwagę:

 1. rodzaj i celowość zadania, znaczenie zadania dla  Gminy,
 2. sposób realizacji zadania,
 3. koszt realizacji zadania, w tym rodzaj i celowość planowanych kosztów,
 4. możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadanie zasobów kadrowych oraz rzeczowych,
 5. liczbę osób objętych realizacją zadania,
 6. dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań z zakresu sportu,
 7. wyniki we współzawodnictwie, osiągnięcia,
 8. dotychczasową współpracę z gminą, w tym rzetelne i terminowe wywiązywanie się
  z zawartych umów i porozumień, zgodność oferty z celem publicznym z zakresu sportu

Przez cel publiczny z zakresu sportu rozumie się: 

  1.  poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych; 
  2.  osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych; 
  3.  poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez                      uczestnictwo w aktywnym stylu życia; 
  4.  promocję sportu i aktywnego stylu życia; 
  5.  umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej       liczbie mieszkańców Gminy Lipno. 

         Dotacja może być przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego, niezbędnych do jego realizacji.

              1. Dotacja może być przeznaczona na pokrycie następujących kosztów :

1)      zakup sprzętu sportowego,

2)      pokrycie kosztów transportu na zawody,

3)      pokrycie kosztów wyżywienia w trakcie wyjazdów na zawody ,

4)      wynagrodzenia sędziowskie,

5)      koszty wynajmu obiektów sportowych,

6)      koszty użytkowania bazy sportowej (w części dotyczącej realizacji zadania),

7)      obsługa medyczna podczas zawodów sportowych i rekreacyjno-sportowych,

8)      nagrody (organizacja zawodów sportowych i rekreacyjno-sportowych),

9)      ubezpieczenie zawodów sportowych i rekreacyjno - sportowych,

10)  zapłata należności z tytułu umów z trenerami, instruktorami (posiadającymi aktualne uprawnienia),

11)  opłaty startowe,

12)  obsługę księgową, elektroniczną oraz promocyjną w ramach niezbędnej realizacji zadania

13)  materiały biurowe niezbędne do realizacji zadania.

 

2. Dotacje na realizację zadań publicznych nie mogą być udzielane na:

1)      pokrycie kosztów stałych podmiotów, w szczególności: wynagrodzeń  osobowych członków organów zarządzających podmiotu składającego ofertę ponoszone przy realizacji zadania i utrzymanie biura (np. opłaty czynszowe, abonamentowe, rachunki telefoniczne, opłaty pocztowe),

2)      budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,

3)      prace remontowe i budowlane,

4)      działalność gospodarczą, polityczną i religijną,

5)      udzielenie pomocy finansowej osobom fizycznym i prawnym,

6)      pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,

7)      przedsięwzięcia, które są dofinansowywane ze środków publicznych

8)      opłacanie odsetek za zwłokę w płatnościach

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań.

 1. Na realizację wymienionych zadań przewidziano dotacje w  2018 r. w wysokości :

           1) zadanie nr 1  -  28.000,00  zł

           2) zadanie nr 2  -  38.000,00 zł

           3) zadanie nr 3  -  4.000,00 zł

                 Łączna wysokość środków publicznych przeznaczonych na zadania wynosi:
           70.000,00 zł. (słownie: siedemdziesiąt  tysięcy złotych).

 1. Zadanie publiczne tego samego rodzaju realizowane było w roku 2018 r., w którym dotacje wynosiły odpowiednio :

1) zadanie nr 1  -  28.000,00  zł

2) zadanie nr 2  -  33.000,00 zł

3) zadanie nr 3  -  4.000,00 zł

            Poszczególne kwoty udzielonych dotacji zostaną zawarte w umowach dotyczących realizacji zadań.

IV. Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Realizacją objęte są zadania i przedsięwzięcia wykonywane od 8 lutego do 31 grudnia 2019r., z tym że:

- od 8 lutego 2019r. do 31 grudnia 2019 r. dla środków własnych

-  od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2019 r - dla dotacji.

2.    Szczegółowe warunki realizacji zadania  zostaną określone w umowie o przyznaniu dotacji.

3.    Oferty niekompletne, złożone po terminie lub na innych drukach zostaną odrzucone.

4.    Oferent będzie zobowiązany do złożenia sprawozdania z realizacji zadania.

5.    Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy oraz zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz umowie.

V. Termin składania ofert:

 1. Wyznacza się termin składania ofert do dnia 7 lutego 2019 r.  w  Sekretariacie Urzędu Gminy Lipno w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

Konkurs ofert na wspieranie zadania publicznego z zakresu upowszechniania  kultury fizycznej i  sportu na terenie gminy Lipno w 2019 roku.” oraz opatrzona nazwą i adresem oferenta oraz określeniem numeru zadania.

 1. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty. Decyduje data wpływu oferty do urzędu. Oferty nadesłane drogą elektroniczną lub faksem nie będą rozpatrywane.
 2. Złożona oferta musi być zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2018 r.  poz.2057).
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 VI. Tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru ofert:

1.      Oceny ofert najlepiej służących realizacji zadań dokona Komisja Weryfikacyjna powołana przez Wójta Gminy Lipno  i składa się ona z co najmniej 5 osób.

2.      W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele Urzędu Gminy Lipno oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie.

 

3.      Komisja dokona oceny złożonych ofert pod kątem formalnym, a następnie merytorycznym.

4.      Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:

1)      merytorycznej wartości oferty, jej zbieżności z hierarchią potrzeb i zadań Gminy,

2)       społeczne znaczenie inicjatywy (korzyści płynące dla mieszkańców Gminy),

3)      koszty wykonania zadań, w tym wysokość wkładu własnego podmiotu i udziału     innych źródeł finansowania,

4)      perspektywy kontynuacji zadań i potencjalne źródła dalszego finansowania,

5)      efekty dotychczasowej pracy,

6)      doświadczenia dotychczasowej współpracy z Gminą Lipno,

7)      zgodności zadań przedstawionych w ofercie z celami statutowymi podmiotu,

8)      merytorycznego przygotowania podmiotu do realizacji zadań,

9)       umiejętności pozyskiwania środków finansowych i pozafinansowych przez podmiot
z różnych źródeł,

10)  stosowania przez organizację sposobów działania nie budzących wątpliwości etycznych,

11)   oceny kalkulacji kosztów zadania, w odniesieniu do zakresu wielkości zadania,

5. Ostateczna decyzja w sprawie wyboru najlepszych ofert należy do Wójta Gminy. Od decyzji Wójta Gminy w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert, a informacja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona w BIP, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy. Uczestnicy konkursu zostaną po rozstrzygnięciu konkursu poinformowani pisemnie o wynikach konkursu a oferenci, których oferty zostaną wybrane zostaną zaproszeni bez zbędnej zwłoki ze strony organu do podpisania umów.

7. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.

8. Warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulowane będą w umowie zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Lipno a oferentem.

9. W przypadku rezygnacji podmiotu z podpisania umowy środki finansowe mogą zostać przeznaczone na realizację innej oferty lub może być ogłoszony dodatkowy konkurs.

10. Dotowany podmiot jest zobowiązany do dostarczenia oryginałów dokumentów księgowych i dokumentacji celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji. Ponadto Wójt Gminy ma prawo do kontroli realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.

11. Wójt Gminy Lipno zastrzega sobie możliwość nierozstrzygnięcia konkursu bez prawa do odwołania.

12. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu mają zastosowanie przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Formularze ofert otrzymać można w pokoju nr 20 Urzędu Gminy Lipno ul. Mickiewicza 29 87-600 Lipno, na stronie internetowej Urzędu Gminy Lipno http:// http://www.uglipno.pl/cms/21768/otwarte-konkursy-ofert w zakładce Organizacje Pozarządowe/» Otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lipno http://bip.uglipno.pl/category/organizacje-pozarzadowe/ w zakładce w zakładce Organizacje Pozarządowe/» Otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku.
 2. Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lipno w Biuletynie Informacji Publicznej niezwłocznie po rozstrzygnięcia konkursu. 
 3. Rozliczenie dotacji następuje w formie pisemnego sprawozdania merytorycznego
  i finansowego którego wzór określony jest przez Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 października 2018 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057) -   w terminie 30 dni po wykonaniu zadania
 1. Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Wójt Gminy Lipno, zlecając zadanie publiczne ma prawo dokonać kontroli i oceny realizacji zadania, obejmującej w szczególności: stan realizacji zadania, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków finansowych oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji.

Dodatkowe informacje na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Wojciech Trojanowski pod nr tel. 054 288 62 27  w godzinach pracy Urzędu Gminy Lipno, adres email: kryzys@uglipno.pl .