Przejdź do treści

Gmina Lipno

Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
Tutaj powinien być opis

Uchwała w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Lipno w dniu 31 marca 2019 roku (niedziela)

UCHWAŁA NR VI/22/2019
RADY GMINY LIPNO

z dnia 21 marca 2019 roku

w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Lipno

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500) oraz § 18 Statutów Sołectw z terenu Gminy Lipno przyjętych uchwałą Rady Gminy Lipno Nr IV/29/94 z dnia 21 grudnia 1994 roku w sprawie wyboru organów sołectw Gminy Lipno oraz przyjęcia statutu sołectwa uchwala się, co następuje :

§ 1. Zarządza się wybory Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Lipno w miejscach i terminach określonych w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Lipno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do wiadomości mieszkańców na tablicach ogłoszeń wszystkich sołectw.

(Harmonogram w załaczniku)