Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
Tutaj powinien być opis

STOP DLA NIELEGALNEGO POBORU WODY I NIELEGALNEGO ZRZUTU ŚCIEKÓW

Częste ubytki związane z utratą wody, jakie odnotowuje  Gmina Lipno w wyniku nielegalnego poboru wody zmusza do podjęcia radykalnych działań w celu ograniczenia i zmniejszenia negatywnego zjawiska.

W związku z tym na terenie naszej gminy prowadzona jest akcja „Stop dla nielegalnego poboru wody i nielegalnego zrzutu ścieków”. Założeniem w/w akcji jest redukcja strat wynikających z nielegalnych podłączeń do sieci wodociągowej czy też kanalizacyjnej, ujawnianie wszelkich nieprawidłowości, ingerencji w urządzenia pomiarowe oraz porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na posesjach. Czynności sprawdzające będą wykonywane bezustannie i nieprzerwanie przez pracowników Urzędu Gminy, także po to, by wykrywać drobne uszkodzenia sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, trudne do zlokalizowania w inny sposób.

W przypadku utrudnień w dostępie do posesji, w celu przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, prowadzący kontrolę korzystają z pomocy funkcjonariuszy Stróżów Prawa.

Odmowa dostępu do nieruchomości przez prawo jest traktowana jako wykroczenie i zagrożona jest karą grzywny do 5000 zł.

Osoby, firmy, u których zostanie stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalny zrzut ścieków powinni liczyć się z dotkliwymi karami.

Zgodnie z prawem (Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001roku, Dz. U. z 2018 r. poz. 1152) z nielegalnym poborem wody mamy do czynienia w przypadku poboru wody z urządzeń wodociągowych bez uprzedniego zawarcia umowy oraz w przypadku poboru wody przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych. Wykroczenia te są zagrożone karą grzywny do 5 000 zł.

Natomiast z nielegalnym odprowadzeniem ścieków mamy do czynienia w sytuacji wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych bez uprzedniego zawarcia umowy. Postępowanie takie to przestępstwo, które podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

Ponadto prawo zabrania wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej. Niestosowanie się do zakazów, o których mowa podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

W razie skazania za wykroczenie lub przestępstwo, o których mowa powyżej, sąd może orzec nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w wysokości 1000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa.

Faktem jest, że im większa liczba strat spowodowana kradzieżą wody i nielegalnym zrzutem ścieków, tym bardziej wzrasta cena jednostkowa metra sześciennego wody i ścieków, ponieważ kalkulacja stawki opłat musi uwzględniać straty w sieci. W efekcie, uczciwi odbiorcy płacą nie tylko za siebie, ale też są obciążani za wodę, którą nielegalnie pobiera ich sąsiad. Ten sam mechanizm dotyczy nielegalnego zrzutu ścieków do gminnej sieci kanalizacyjnej.

Aby zmniejszyć do minimum przypadki tego typu kradzieży potrzebne jest również zaangażowanie Mieszkańców naszej Gminy.

Informacje o nielegalnym poborze wody lub zrzucie ścieków można przekazywać telefonicznie pod numer 54 288 62 19 lub na adres e-mail: woda@uglipno.pl.

Zapewniamy pełną anonimowość.

Przypominamy, że zgodnie z art. 304 § 1 Kodeku Postępowania Karnego „każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję” oraz zgodnie z art. 304 § 2 „Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa”.