Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej

Zarządzenie Wójta Gminy Lipno w sprawie ogłoszenia informacji o możliwości uzyskania dotacji na realizacje zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego na terenie Gminy Lipno

ZARZĄDZENIE NR 279/18
WÓJTA GMINY LIPNO
z dnia 23 sierpnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia informacji o możliwości uzyskania dotacji na realizacje zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego na terenie Gminy Lipno

Na podstawie § 3 uchwały Nr XXXVII/269/18 Rady Gminy Lipno z dnia 15 czerwca 2018r. w sprawie ogłoszenia zasad postepowania w sprawach udzielenia dotacji celowych, o których mowa w art. 22 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz.1432), zarządzam co następuje:

§ 1. Podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego na terenie Gminy Lipno.

§ 2. Treść informacji, o której mowa stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.Informacjie , o której mowa w § 1 publikuje się poprzez jej ogłoszenie:
1) na stronie internetowej Gminy Lipno (www.uglipno.pl);
2) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lipno;
3) w Biuletynie Informacji publicznej (www.bip.uglipno.pl).

§ 5. Wykonanie zarządzeni powierza się referentowi ds. zarządzania kryzysowego, organizacji pozarządowych i transportu.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.