Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
Tutaj powinien być opis

Już wkrótce zostanie uruchomiony nowy Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Złotopolu

logo_ue.png

Już wkrótce zostanie uruchomiony nowy Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Złotopolu.

Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Złotopolu” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku, Działanie 4.2 Gospodarka odpadami. Gmina Lipno otrzymała grant w wysokości 858 620,00zł.

Będzie tam można bezpłatnie dostarczyć wyselekcjonowane frakcje odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy Lipno:

-        odpady wielkogabarytowe,

-        meble,

-        papier i tekturę,

-        szkło,

-        tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,

-        zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

-        zużyte baterie i akumulatory,

-        zużyte opony samochodowe,

-        odpady komunalne ulegające biodegradacji,

-        przeterminowane leki i opakowania po nich,

-        odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z prowadzenia drobnych prac,

-        popiół i żużel,

-        chemikalia,

-        odzież i tekstylia.

Utworzony zostanie również punkt wymiany rzeczy używanych.