Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej

Informacja dla osób ubiegających się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodno-kanalizacyjnej

W związku z licznymi pytaniami Mieszkańców dotyczącymi pobierania przez Gminę opłat przyłączeniowych do sieci wodno-kanalizacyjnej, informujemy, iż Gmina Lipno nie pobiera przedmiotowych opłat. Opłata ta dotyczy samej możliwości, zamiaru uzyskania w przyszłości dostępu do gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej. 

Inaczej kształtuje się zagadnienie budowy przyłącza wodno-kanalizacyjnego. W świetle ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152)  przyłącza na własny koszt powinna wykonać osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodno-kanalizacyjnej, czyli przyszły odbiorca usług.

W zakresie zapewnienia przyłączenia do sieci kanalizacyjnej nieruchomości, dla których istnieje techniczna możliwość Gmina Lipno podejmuje inicjatywę w celu dofinansowania budowy przyłączy budynków, co w przyszłości  powinno przyczynić się do poprawy warunków życia ludzi i stanu środowiska.

W odniesieniu do budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Radomice Gmina zawiera z Mieszkańcami umowy cywilno-prawne o współfinansowanie budowy przyłączy. Umowa taka jest podstawą do wnoszenia określonych w niej opłat.