Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
Tutaj powinien być opis

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipno w sprawie zakazu podlewania ogrodów przydomowych, działkowych, terenów zielonych oraz napełniania basenów na terenie gminy Lipno

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Lipno

z dnia 30.04.2020r.

w sprawie zakazu podlewania ogrodów przydomowych, działkowych, terenów zielonych oraz napełniania basenów na terenie gminy Lipno

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 oraz 41 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), w związku z niedoborem wody na terenie gminy Lipno, Zarządzeniem porządkowym Nr 99/2020 z dnia 30.04.2020 zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zakaz podlewania z gminnej sieci wodociągowej ogrodów przydomowych, ogrodów działkowych, terenów zielonych oraz napełniania basenów na terenie gminy Lipno od 30 kwietnia 2020 r. do odwołania w godzinach od 06.00 do 22.00.

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy terenów użyteczności publicznej.

§ 2. Kto narusza zakaz, o którym mowa § 1 ust. 1, podlega karze grzywny na zasadach określonych w art. 54 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2019 r. poz. 821 ze zm.).

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Lipno.

§ 4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie trzech dni od dnia ogłoszenia poprzez obwieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Lipnie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lipno.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy Lipno

mgr Andrzej Piotr Szychulski