Przejdź do treści

Gmina Lipno

Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
Logo Funduszy Europejskich oraz programu Senior plus.

Gmina Lipno jest w trakcie tworzenia Dziennego Domu „Senior +”

Gmina Lipno w związku z przystąpieniem do Projektu nr RPKP.09.03.02-04-0034/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 pn.: „Utworzenie 13 Dziennych Domu Pobytu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”, Działanie 9.03 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałanie 9.03.02 Rozwój usług społecznych oraz Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 jest w trakcie tworzenia Dziennego Domu „Senior +”. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług środowiskowych na rzecz wsparcia osób niesamodzielnych i ich otoczenia na terenie gmin uczestniczących w projekcie poprzez utworzenie i funkcjonowanie DDP, CUŚ w okresie od 01.V 2020 do 30.IV.2022 poprzez utworzenie 416 miejsc świadczenia usług społecznych. Kwota dofinansowania całego projektu, który polega na utworzeniu 13 Dziennych Domów, dla wszystkich Partnerów wynosi 20 158 036,50 zł.
Dom, który powstanie w miejscowości Krzyżówki będzie przeznaczony dla osób z terenu gminy Lipno, w wieku 60+, niesamodzielnych, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Ośrodek będzie świadczyć usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, a także umożliwi seniorom zaspokojenie potrzeb życiowych, m.in. poprzez zapewnienie miejsca do bezpiecznego i godnego spędzania czasu. Zapewni również udziału w rehabilitacji, zajęciach terapeutycznych, plastycznych, muzycznych i wspierających ruchowo, pomoc w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej. Seniorzy będą mieli zapewnioną pomoc psychologiczną, poradnictwo i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego. Uczestnicy projektu będą mogli również skorzystać z dwóch posiłków dziennie w ramach bezpłatnego pobytu w Dziennym Domu „Senior +”.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie prosi osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie o kontakt telefoniczny tel. 54 288 62 04.

 

Logo Funduszy Europejskich oraz programu Senior plus.