Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
Tutaj powinien być opis

ZARZĄDZENIE NR 17/2019 WÓJTA GMINY LIPNO z dnia 6 lutego 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Lipno w sprawie nadania Statutów Sołectwom Gminy Lipno.

ZARZĄDZENIE NR 17/2019
WÓJTA GMINY LIPNO
z dnia 6 lutego 2019 roku


w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Lipno w sprawie nadania Statutów
Sołectwom Gminy Lipno. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2018, poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500) oraz § 1 ust. 3 uchwały Rady Gminy
Lipno Nr XIII/94/12 z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z
mieszkańcami Gminy Lipno (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2012 r., poz. 1720) zarządzam, co następuje:


§ 1. Przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Lipno celem zasięgnięcia opinii
w sprawie nadania Statutów poszczególnym Sołectwom Gminy Lipno.
§ 2. 1. Konsultacje, o których mowa w § 1, odbędą się w formie:
1) badania opinii mieszkańców poprzez umieszczenie projektu uchwały w sprawie nadania
Statutów Sołectwom Gminy Lipno na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Lipno, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) otwartego spotkania z mieszkańcami Gminy Lipno w dniu 21 lutego 2019 r. w Świetlicy
Wiejskiej w Radomicach o godz. 14
00.
2. W konsultacjach mają prawo brać udział osoby stale zamieszkałe na terenie Gminy Lipno posiadające
czynne prawo wyborcze.
§ 3. 1.Konsultacje, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1 zostaną przeprowadzone w terminie od dnia
14 lutego 2019 r. do dnia 21 lutego 2019 r.
2. Projekt uchwały będącej przedmiotem konsultacji zamieszczony zostanie:
1) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lipno (http://bip.uglipno.pl/) w
zakładce „Zawiadomienia i obwieszczenia”;
2) na stronie internetowej Urzędu Gminy Lipno (http://www.uglipno.pl/) w zakładce
„Aktualności”;
3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lipno.
2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnego zgłaszania uwag i opinii do projektu
uchwały na formularzu konsultacji, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia:
1) w wersji papierowej poprzez wypełnienie i złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy Lipno
formularza konsultacji lub wysłanie wypełnionego formularza na adres pocztowy: Urząd Gminy
Lipno, ul. Mickiewicza 29, 87-600 Lipno;
2) za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną
formularza na adres: lipno@uglipno.pl.
§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób określony
w § 4 uchwały Rady Gminy Lipno Nr XIII/94/12 z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad i
trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Lipno.

Wójt Gminy Lipno
Andrzej Piotr Szychulski