Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
Tutaj powinien być opis

Informacje dotyczące szacowania strat spowodowanych wystąpieniem suszy w Gminie Lipno

Zgodnie z opublikowanym w dniu 26.07.2019 r. na stronie MRiRW Obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wskaźników klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb w okresie sześciodekadowym od dnia 21 maja do dnia 20 lipca 2019 r. datą wystąpienia zjawiska suszy na terenie Gminy Lipno jest dzień 26.07.2019 r.

Informacje o zagrożeniu suszą na terenie naszej gminy w  uprawach zbóż jarych, kukurydzy na ziarno i kiszonkę, krzewów owocowych i roślin strączkowych, które uprawiane są na glebach I kategorii pojawiły się w 7 komunikacie Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach, dotyczącym wystąpienia suszy rolniczej w siódmym okresie raportowania , tj. od 21 maja do 20 lipca 2019 roku i na stronie internetowej Instytutu ogłoszone zostały w dniu 23.07.2019 roku. Informacje dotyczące zagrożenia suszą na w gminie Lipno znajdują się pod adresem: http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/0408062/

Na dzień dzisiejszy na terenie gminy Lipno zagrożone suszą są uprawy: zbóż jarych, kukurydzy na ziarno i kiszonkę, warzyw gruntowych, krzewów owocowych oraz roślin strączkowych na I kategorii glebowej (gleb bardzo podatnych na suszę) oraz kukurydzy na ziarno i kiszonkę i krzewów owocowych na II kategorii glebowej (gleb podatnych na suszę).

Powierzchnia użytków rolnych w gminie Lipno z podziałem na kategorie glebowe

Kategoria gleby

Powierzchnia UR [ha]*

Udział w UR [%]*

Kategoria I - bardzo podatna

4324.55

33.43

Kategoria II - podatna

7432.60

57.46

Kategoria III - średnio podatna

987.55

7.64

Kategoria IV - mało podatna

189.49

1.47

* Powierzchnia użytków rolnych podawana jest bez uwzględnienia gleb organicznych i pochodzenia organicznego.

Kategorię podatności gleby na suszę w większości gleb gruntów ornych określa się na podstawie gatunku wierzchniej warstwy gleby zgodnie z opisem:

Kategoria I - Bardzo podatna na suszę(WOD < 127,5 mm), gatunek gleby:

piasek luźny - pl
piasek luźny pylasty - plp
piasek słabo gliniasty - ps
piasek słabo gliniasty pylasty - psp

Kategoria II- Podatna na suszę (WOD 127,5 - 169,9 mm), gatunek gleby:

piasek gliniasty lekki - pgl
piasek gliniasty lekki pylasty - pglp
piasek gliniasty mocny - pgm
piasek gliniasty mocny pylasty - pgmp

Kategoria III - Średnio podatna na suszę (WOD 170 - 202,5 mm), gatunek gleby:

glina lekka - gl
glina lekka pylasta - glp
pył gliniasty - płg
pył zwykły - płz
pył piaszczysty - płp

Kategoria IV - Mało podatna na suszę(WOD > 202,5 mm), gatunek gleby:

glina średnia - gs
glina średnia pylasta - gsp
glina ciężka - gc
glina ciężka pylasta - gcp
pył ilasty - płi
ił - i
ił pylasty - ip

W przypadku, gdy dla danej rośliny, w tym łąk i pastwisk nie jest prowadzony monitoring suszy, szkody można szacować jeżeli monitoring potwierdza wystąpienie suszy w uprawach o analogicznych wymaganiach wodnych.

W dniu 24.07.2019 r. o godz. 14:59 z Delegatury Urzędu Wojewódzkiego we Włocławku drogą elektroniczną przekazane zostało pismo, w którym wskazano, że Wojewoda Kujawsko – Pomorski podjął decyzję o przyjmowaniu wniosków o powołanie komisji do spraw szacowania zakresu i wysokości szkód doznanych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – suszy w 2019 roku, celem przyspieszenia prac związanych z ich powołaniem. Następnie przekazanym w dniu 29.07.2019 r. drogą elektroniczną przez Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy pismem poproszono gminy o jak najszybsze przesyłanie wniosków o powołanie komisji szacujących straty spowodowane wystąpieniem suszy.

Gmina Lipno o powołanie komisji do Delegatury Urzędu Wojewódzkiego we Włocławku wystąpiła już w dniu 25.07.2019 r. Po zatwierdzeniu wniosku, w dniu 26.07.2019 r. na stronie internetowej Urzędu zamieszczono informacje o możliwości składania wniosków o oszacowanie strat.

Wojewoda Kujawsko – Pomorski powołał komisję zarządzeniem z dnia 29 lipca 2019 r. – skan zarządzenia przesłany został do tut. Urzędu drogą elektroniczną w dniu 30.07.2019 r.

W dniu 05.08.2019 r. wpłynął oryginał zarządzenia Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o powołaniu komisji wraz z informacja, w której m.in. wskazano: „Oceny zakresu i wysokości szkód Komisja dokonuje na podstawie wizji w gospodarstwie, a w zakresie określenia powierzchni upraw posługując się wnioskiem rolnika o dopłaty obszarowe na rok 2019. Powołana Komisja bierze pełną odpowiedzialność za rzetelność i prawdziwość dokonanych ustaleń”.

Zgodnie z wytycznymi, warunkiem oszacowania przez komisję strat spowodowanych m.in. przez suszę jest złożenie wniosku o oszacowanie szkód, zawierającego podpisaną przez składającego wniosek zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, które są niezbędne do oszacowanie szkód.

Powołana przez wojewodę komisja ustala wysokość szkody przez lustrację w gospodarstwie w ciągu 2 miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego powstania tych szkód m. in. od wschodów do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami do wyliczania szkód w produkcji rolnej przyjmujemy uprawy uprawiane w danym roku w plonie głównym.

Wnioski o oszacowanie szkód w Urzędzie Gminy Lipno przyjmowane są od 26.07.2019 r., jednak na podstawie wyżej przywołanych wytycznych oraz informacji przekazanych przez Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, nie ma możliwości szacowania strat przez komisje w przypadku zebranych plonów. Przyjmowane są wszystkie wnioski, bez względu na prowadzone w 2019 roku uprawy, a decyzję o złożeniu wniosku podejmuje sam producent rolny.