Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej

Zarządzenie Wójta Gminy Lipno z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Maliszewie

Zarządzenie Nr 66/2019
Wójta Gminy Lipno

z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. F. Żwirki i S. Wigury w Maliszewie

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1148), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506) oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. poz. 1587) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. F. Żwirki i S. Wigury w Maliszewie.

2. Treść ogłoszenia o konkursie zawarta jest w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Postępowanie konkursowe zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej, przeprowadzi powołana odrębnym zarządzeniem komisja konkursowa.

§ 3. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Lipno,w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lipno

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Lipno
Andrzej Piotr Szychulski