Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
Tutaj powinien być opis

Gospodarka odpadami komunalnymi zgodnie z Ustawą

Zgodnie z art. 3, ust. 2, pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019r., poz. 2010) Urząd Gminy Lipno udostępnia informację:

a)      Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lipno

- na których zamieszkują mieszkańcy odbiera firma wybrana w drodze przetargu

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z.o.o.

Ul. Kardynała Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno

- na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbierają firmy, które są wpisane do rejestru działalności regulowanej

b)     miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lipno niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. Z.o.o.

ul. Kardynała Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno

c)      osiągniętych przez gminę Lipno, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania

Informacja o poziomach: >zobacz<

d)     Punk Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Informacja o PSZOK: >zobacz<

e)     Podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688, z 2017 r. poz. 2056 oraz z 2018 r. poz. 650)

- zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z zamieszkałych gospodarstw domowych prowadzona jest bezpośrednio z nieruchomości przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych dwa razy w roku w miesiącu maju i wrześniu (terminy odbioru w harmonogramie)

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można samodzielnie oddać do Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Karnkowie lub Złotopolu w godzinach  otwarcia PSZOK

f)      Adresy punktów zbierania folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub                                                  zakładach przetwarzania takich odpadów

 VIK Sp. z .o.o. Sp.k.

Radomice 49A, 87-600 Lipno

- folia od kiszonek

- folie odpadowe wszelkiego rodzaju

 

FHU EKO GLOB

Jacek Chojnacki

Czerskie Rumunki 60, 87-603 Wielgie

- odpady powstające w przemyśle i rolnictwie

 

Oplast- Recykling FPHU

Winduga 111, 87-617 Bobrowniki

- big bagi

- sznurek

- agrowłóknina


RECYKL Grupa SA

63-100 Śrem

ul. Letnia 3, woj. Wielkopolskie (Odział Chełm, ul. Fabryczna 6, 22-100 Chełm)

- opony.