Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej

Park podworski w Złotopolu

ZŁOTOPOLE
Park podworski w Złotopolu

Park podworski w Złotopolu położony jest po południowej stronie szosy Toruń – Lipno ok. 4 km od Lipna. Szosa ta stanowi południowo – wschodnią granicę założenia parkowego, natomiast od południa i południowego zachodu granicę tworzy droga gruntowa prowadząca do Konotopia. U zbiegu tych dróg we wschodniej części znajdują się resztki drzewostanu parkowego ze strumieniem i stawem. Strumień stanowi aktualną zachodnią granicę (do wysokości alei lipowej) parku.
Wzdłuż szosy część parkową oddziela podwójny szpaler żywopłotowy z grabu. Ogółem rozpoznano i zinwentaryzowano na obszarze dawnego zespołu dworsko – parkowego 30 gatunków drzew i krzewów. Najliczniej występuje olcha czarna rosnąca głównie wzdłuż strumienia i w pobliżu przepustu pod szosą.
Najstarsze drzewa rozpatrywane są przez robinie akacjowe rosnące pomiędzy zlewnią mleka a Klubem Rolnika. Tworzyły one kiedyś szpaler prowadzący do dworu w kierunku pól i lasów położonych na południe od zespołu.
Przeciętny wiek drzewostanu stanowiącego pierwotny układ przestrzenny parku (aleja lipowa i klonowa) oraz grupa sosny wejmutki ocenia się na 80 – 100 lat. Ogólnie stan zdrowotny drzew jest dobry, występują jedynie wiatrołomy szczególnie wśród klonów jesionolistnych. Nie ma drzew zarejestrowanych jako pomniki przyrody.
Z pierwotnych elementów założenia dworsko – parkowego zachował się fragment drzewostanu parkowego z dojazdową aleją lipową i aleją klonową wzdłuż drogi południowej, mocno zniszczony ścięty szpaler grabowy, oraz ciek wodny ze stawem.