Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
Tutaj powinien być opis

Wójt Gminy Lipno uzyskał wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu

Podczas IX Sesji Rady Gminy Lipno, która odbyła się w dniu 19 czerwca br., Radni udzielili Wójtowi Andrzejowi Szychulskiemu wotum zaufania i absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu.
Po raz pierwszy, zgodnie z wprowadzoną w 2018 r. nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, mającą na celu zwiększenie udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania organów publicznych, Wójt przedstawił Radzie Gminy raport o stanie gminy. Dokument ten zawiera opis sytuacji społeczno – gospodarczej Gminy Lipno, realizowanych działań przez nasz samorząd w poprzednim roku, a także stan realizacji polityk, programów, strategii i uchwał Rady Gminy w 2018 r. Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi.
Przewodniczący Rady Gminy Lipno Andrzej Chojnicki podkreślił na zakończenie debaty, że działania realizowane przez Wójta Gminy Lipno przyczyniają się do rozwoju Gminy i polepszają jakość życia jej mieszkańców, dlatego zasadne jest udzielenie Wójtowi wotum zaufania.
Za udzieleniem wotum zaufania głosowało 12 radnych, a jedna wstrzymała się od głosu.
Kolejnym punktem porządku obrad było udzielenie Wójtowi absolutorium. Jest to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli Rady Gminy nad działalnością Wójta. Po zakończeniu roku budżetowego Rada Gminy ocenia pracę organu wykonawczego – Wójta, w zakresie działalności finansowej Gminy. Wójt podczas Sesji przedstawił Radzie sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2018. Po przedstawieniu sprawozdania, wysłuchaniu opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, którą przedstawił jej Przewodniczący p. Józef Górnicki oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej Radni udzielili absolutorium Wójtowi Andrzejowi Piotrowi Szychulskiemu. Za udzieleniem absolutorium głosowało 12 radnych, przeciwko był 1 radny. Przewodniczący Rady Gminy Lipno, wraz z Radnymi p.p. Rozpędowską Anną i Jabłońską Małgorzatą, w imieniu całej Rady, wręczyli Andrzejowi Szychulskiemu kwiaty jako podziękowanie za wykonaną pracę. Wójt podziękował wszystkim Radnym za współpracę podczas realizacji budżetu, Sołtysom oraz pracownikom gminnych jednostek organizacyjnych.

Z raportem o stanie gminy, sprawozdaniem oraz opinią RIO można zapoznać się na stronie internetowej http://uglipno.esesja.pl/.