Przejdź do treści

Gmina Lipno

Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
Przewodniczący Rady Gminy Lipno wręcza kwiaty Wójtowi.

Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu dla Wójta

Podczas XVII Sesji Rady Gminy Lipno, która odbyła się w dniu 30 czerwca br., Radni udzielili Wójtowi Andrzejowi Szychulskiemu wotum zaufania i absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu.
Po raz drugi, zgodnie z wprowadzoną w 2018 r. nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, mającą na celu zwiększenie udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania organów publicznych, Wójt przedstawił Radzie Gminy raport o stanie gminy. Dokument ten zawiera opis sytuacji gminy pod względem gospodarki, środowiska, przestrzeni publicznej, społeczeństwa oraz zarządzania gminą. Wójt omawiając raport podkreślił, że wszyscy Radni odnajdą w tym Raporcie rezultaty swojej własnej pracy, których cele strategiczne wspólnie wyznaczyli. Radni podczas debaty pozytywnie odnieśli się do treści zawartych w raporcie. Przewodniczący Rady Gminy Lipno Andrzej Chojnicki na zakończenie debaty stwierdził, że działania realizowane przez Wójta Gminy Lipno przyczyniają się do rozwoju Gminy i polepszają jakość życia jej mieszkańców, dlatego zasadne jest udzielenie Wójtowi wotum zaufania. Kolejnym punktem porządku obrad, a zarazem najważniejszym, było udzielenie Wójtowi absolutorium. Jest to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli Rady Gminy nad działalnością Wójta. Po zakończeniu roku budżetowego Rada Gminy ocenia pracę organu wykonawczego – Wójta, w zakresie działalności finansowej Gminy. Wójt podczas Sesji przedstawił Radzie sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2019. Po przedstawieniu sprawozdania, wysłuchaniu opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, którą przedstawił jej Przewodniczący p. Józef Górnicki oraz informacji o opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej Radni udzielili absolutorium Wójtowi. Nadmienić należy, że Radni obecni na sesji jednogłośnie przyjęli obie uchwały, zarówno w sprawie wotum zaufania, jak i absolutorium. Następnie Przewodniczący Rady Gminy Lipno, wraz z Radnymi p.p. Rozpędowską Anną i Jabłońską Małgorzatą, w imieniu całej Rady, wręczyli Andrzejowi Szychulskiemu kwiaty jako podziękowanie za wykonaną pracę. Wójt podziękował wszystkim Radnym za współpracę podczas realizacji budżetu, Sołtysom oraz pracownikom gminnych jednostek organizacyjnych.

Przewodniczący Rady Gminy Lipno wręcza kwiaty Wójtowi. Wójt Gminy Lipno przemawia. Radna Rady Gminy trzyma bukiet i zwraca się do Wójta. Wójt wraz z Radnymi. Godło narodowe w tle. Wójt wraz z Radnymi. Zastępca Wójta Gminy Lipno składa gratulacje Wójtowi Andrzejowi Szychulskiemu. Sala posiedzeń w trakcie sesji.