Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej

Taryfy cen i stawki opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lipno, obowiązujące od dnia 11 czerwca 2018 roku do dnia 10 czerwca 2021 roku

 

1.         Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zawiera:

1)         cenę wyrażoną w jednostkach pieniężnych (w zł) za m3 dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków;

2)         stawkę opłaty abonamentowej za gotowość do świadczenia usług dostarczania wody i/lub gotowość do świadczenia usług odprowadzania ścieków, wyrażoną w jednostkach pieniężnych (w zł) na odbiorcę usług za 1 m-c.

2.         Ceny i stawki opłat w rozliczeniach z odbiorcami usług za dostarczoną wodę wynikające z kalkulacji opracowanej przez Gminę Lipno na podstawie Rozporządzenia wynoszą:

1)         cena za 1 m3 dostarczonej wody - 2,60 zł za okres od 1 do 24 miesiąca;

2)         cena za 1 m3 dostarczonej wody - 2,86 zł za okres od 24 do 36 miesiąca;

3)         stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę za okres rozliczeniowy – 1,00 zł/m-c.

 

3.         W rozliczeniach za odebrane ścieki:

1)         cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków - 3,10 zł za okres od 1 do 24 miesiąca;

2)         cena za 1 m3 dostarczonej wody – 3,41 zł za okres od 24 do 36 miesiąca;

3)         stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę za okres rozliczeniowy – 1,00 zł/m-c.

 

Do cen i stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości określonej w odrębnych przepisach.