Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej

Jakość wody badana jest w ramach monitoringu wewnętrznego Gminy Lipno, zaakceptowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie oraz w ramach monitoringu realizowanego przez właściwe służby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lipnie. Pobór próbek wody i jej analiza (w ramach monitoringu wewnętrznego) realizowana jest przez akredytowane Laboratorium MS LAB Sp. z o.o. z Rypina.

Łączna ilość badań wody uzdatnionej w roku 2019 wyniesie 37 (w zakresie monitoringu parametrów grupy A oraz  monitoringu grupy B) i będzie realizowana w ilości próbek i terminach zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. Monitoring parametrów grupy B został rozszerzony o badanie enterokoków, żelazo (Fe) i mangan (Mn).

W zakresie badanych parametrów woda z wodociągu publicznego Jastrzębie oraz Głodowo gm. Lipno odpowiada wymaganiom jakości wody zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) ze względu na skład fizyko-chemiczny i mikrobiologiczny.

Poniżej załączono ocenę jakości wody opracowaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie oraz sprawozdania z badań wykonanych w ramach monitoringu wewnętrznego Gminy Lipno na poszczególnych stacjach uzdatniania wody: Głodowo, Jastrzębie, Wichowo oraz w różnych miejscach poboru próbek wody, równomiernie rozmieszczonych na całym obszarze zaopatrzenia w wodę gminy Lipno.

Informacje i sprawozdania dotyczące jakości wody: http://bip.uglipno.pl/category/informacje/wodociagi/jakosc-wody/

Informacje i sprawozdania dotyczące jakości wody (do 2017 r): http://bip.uglipno.pl/jakosc-wody/