Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej

Ujęcie Głodowo

Ujęcie wody zlokalizowane jest w północno-wschodniej części wsi Głodowo, położonej w odległości około 6 km na południowy wschód od Lipna, przy szosie Huta-Głodowo. Teren ten znajduje się przy drodze gminnej i jest własnością Gminy Lipno. Ujęcie w Głodowie stanowi główne źródło zaopatrzenia w wodę pitną gminy Lipno.

Ujęcie wody w Głodowie istnieje od 1999 roku. Studnia głębinowa Nr 1 stanowiła punkt czerpalny wody dla mieszkańców wsi i okolic do czasu wybudowania na ujęciu w 1998 roku dwóch studni głębinowych – Nr 2 i Nr 3. W oparciu o nowe studnie wybudowano stację uzdatniania wody z jednostopniowym pompowaniem wody i zbiornikiem retencyjnym oraz sieć wodociągową Głodowo.

Wydajność ujęcia była niewystarczająca dla zapewnienia dostawy wody mieszkańcom, dlatego  podjęto decyzję o rozbudowie obiektu. W roku 2005 na terenie ujęcia w m. Głodowo odwiercono dwie nowe studnie głębinowe – Nr 5 i Nr 6 oraz na początku 2006 roku rozbudowano i zmodernizowano stację uzdatniania wody. Dobrano technologię według metody Hydrox z układem dwustopniowego pompowania wody oraz dobudowano drugi zbiornik retencyjny. Po modernizacji stacji, urządzenia technologiczne (zestaw pomp II stopnia, urządzenia sterownicze i chlorator) umieszczone zostały w budynku–kontenerze usytuowanym przy zbiornikach retencyjnych. Jednocześnie zaniechano wykonanie odwiertu Nr 4 ze względu na zbyt bliską odległość od budynków i istniejących odwiertów.

W wyniku dalszych prac mających za zadanie rozbudowę ujęcia w 2008 roku odwiercono na ujęciu dwie studnie głębinowe Nr 7 i Nr 8, a w 2010 roku przeprowadzono rozbudowę ujęcia o nowy system uzdatniania wody. Wybudowanie nowego, powiązanego z istniejącym budynkiem technologicznym obiektu infrastruktury technicznej w postaci stacji uzdatniania wody, podyktowane było koniecznością właściwego uzdatniania wody, dostarczenie jej w odpowiedniej ilości i o odpowiednim ciśnieniu.

Aktualnie w skład ujęcia wody w Głodowie wchodzą niżej wyszczególnione obiekty:

 • sześć studni głębinowych: Nr 2 (66,5 m), Nr 3 (67 m), Nr 5 (64,5 m), Nr 6 (64,0 m), Nr 7 (67 m) i Nr 8 (65 m),
 • nowo wykonany budynek technologiczny (SUW) wraz z dwoma przyległymi filtrami zewnętrznymi, poziomymi (odżelaznianie, odmanganianie) typu FH/RL11 o średnicy Dn2800mm zainstalowane po obu stronach tego budynku,
 • istniejący budynek SUW z pompami II-ego stopnia,
 • dwa zbiorniki wyrównawcze stalowe cylindryczne typu ZTK – 150 o łącznej pojemności 300 m3,
 • pięciokomorowy odstojnik wód popłucznych,
 • siec kanalizacyjna wraz z wylotem do rowu melioracyjnego oczyszczonych wód popłucznych i ze zbiorników wyrównawczych,
 • szczelny zbiornik na ścieki bytowe ze stacji,
 • szczelny zbiornik na ścieki z chlorowni.

 

Ujęcie Jastrzębie

Ujęcie wody podziemnej zlokalizowane jest we wsi Jastrzębie oddalonej o 2,5 km na północ od drogi Lipno-Rypin. Ujęcie w Jastrzębiu stanowi drugie po ujęciu w Głodowie źródło zasilania w wodę pitną gminy.  W 1991 r. wykonana została studnia Nr 1, która pełniła rolę punktu czerpalnego dla ludności wsi Jastrzębie do czasu wybudowania na ujęciu w 1994 r. studni Nr 2 i Nr 3, w oparciu o które wybudowano stację uzdatniania wody z jednostopniowym pompowaniem wody i zbiornikiem retencyjnym oraz sieć wodociągową Jastrzębie.

W 1995 r. została wykonana na ujęciu studnia Nr 1A. W 2003 r. przeprowadzono likwidację studni głębinowej Nr 2, a w 2004 r. odwiercono studnię Nr 4, która stanowi podstawowe źródło zaopatrzenia w wodę wodociągu publicznego Jastrzębie. 

W roku 2006 odwiercono studnię Nr 3A oraz zlikwidowano studnie Nr 1 i Nr 3. Studnia Nr 3A zlokalizowana na działce, stanowiącej własność Nadleśnictwa Skrwilno, wcześniej eksploatowana przez Gminę Lipno, aktualnie jest przekazana właścicielowi działki, którym są Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Skrwilno. Przyłącze do studni zlikwidowane.

Na początku 2006 roku rozbudowano i zmodernizowano stację uzdatniania wody. Dobrano technologię wg metody Hydrox z układem dwustopniowego pompowania wody oraz dobudowano drugi zbiornik retencyjny. Po modernizacji stacji, urządzenia technologiczne (zestaw pomp II stopnia, urządzenia sterownicze i chlorator) umieszczone zostały w budynku-kontenerze usytuowanym przy zbiornikach retencyjnych.

Ze względu na większe niż pierwotnie zakładano zapotrzebowanie na wodę w 2008 roku odwiercono na ujęciu studnię głębinową nr 5, a w 2010 roku przeprowadzono rozbudowę ujęcia o nowy tradycyjny system uzdatniania wody, gdyż wcześniej stosowany system uzdatniania wody (metoda Hydrox) uniemożliwiał uzdatnianie jej do parametrów normatywnych, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia.  Rozbudowa i przebudowa ujęcia gminnego w m. Jastrzębie zagwarantowała odbiorcom dostarczenie wody o wymaganych parametrach jakościowych i ilościowych oraz nie stwarza zagrożenia dla wód podziemnych.

Aktualnie w skład ujęcia wody w Jastrzebiu wchodzą niżej wyszczególnione obiekty:

 • trzy studnie głębinowe: Nr 1A (77,5 m), Nr 4 (77,0 m) i Nr 5 (79 m),
 • nowo wykonany budynek technologiczny (SUW) wraz z dwoma przyległymi filtrami zewnętrznymi, poziomymi (odżelaznianie, odmanganianie) typu FH/RL11 o średnicy Dn2800mm zainstalowane po obu stronach tego budynku,
 • istniejący budynek SUW z pompami II-ego stopnia,
 • dwa zbiorniki wyrównawcze stalowe cylindryczne typu ZTK – 150 o łącznej pojemności 300 m3,
 • pięciokomorowy odstojnik wód popłucznych,
 • siec kanalizacyjna wraz z włączeniem do istniejącej studzienki na kanale melioracji szczegółowej RZ9  oczyszczonych wód popłucznych i ze zbiorników wyrównawczych,
 • szczelny zbiornik na ścieki bytowe ze stacji,
 • szczelny zbiornik na ścieki z chlorowni.

 

Ujęcie Wichowo

Miejscowość Wichowo położona jest w południowo-zachodniej części powiatu lipnowskiego. Od siedziby powiatu oddalona jest około 16 km. Wichowo usytuowane jest około 3 km na wschód od Łochocina, leżącego przy szosie Włocławek-Lipno. Ujęcie jest zlokalizowane na północ od zabudowań wsi Wichowo. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią pola uprawne.

Ujęcie wody w Wichowie istnieje od 1985 r. Jako ujęcie gminne eksploatowane jest od 1997 r. – przystosowano wówczas istniejący od 1985 r. otwór studzienny Nr 1 (zmechanizowany punkt poboru wody) dla potrzeb ujęcia i uzdatniania wody. Praca ujęcia odbywała się na zasadzie uzdatniania podziemnego, w technologii uzdatniania ‘Hydrox”, gdzie wytrącanie nadmiaru związków żelaza i manganu następowało w obrębie warstwy wodonośnej.

Z uwagi na systematyczny spadek wydajności studnia Nr 1 nie spełniała warunków potrzebnych przy uzdatnianiu w gruncie i w 2001 r. została zlikwidowana.  W 1997 r. wykonano studnię głębinową Nr 2, a w 2001 r. wykonana została studnia głębinową Nr 3. Z uwagi na systematyczny spadek wydajności studni nr 2 i nr 3 przeznaczone zostały do likwidacji.

W wyniku systematycznego wzrostu zapotrzebowania na wodę Gmina Lipno podjęła decyzję o ponownym uruchomieniu ujęcia w Wichowie. Dlatego też zaistniała konieczność wykonania otworów eksploatacyjnych  Nr 4 i Nr 5. Jednocześnie z uwagi na trudności w utrzymaniu parametrów jakościowych wody pitnej na ujęciu w Wichowie (w technologii uzdatniania „Hydrox”), Gmina Lipno podjęła starania zmierzające do wybudowania tradycyjnej stacji uzdatniania wody na tym ujęciu.

Odwiert dwóch nowych otworów studziennych (Nr 4 i Nr 5) w 2015 roku wraz z budową nowej stacji uzdatniania wody na ujęciu w m. Wichowo  pozwoli uniknąć niedoboru wody w gminie Lipno. Stacja uzdatniania wody w miejscowości Wichowo funkcjonuje w ramach wodociągu publicznego Głodowo.

Aktualnie w skład ujęcia wody w Wichowie wchodzą niżej wyszczególnione obiekty:

 • dwie studnie głębinowe: Nr 4 (60,0 m) i Nr 5 (60,0 m),
 • nowo wykonany budynek technologiczny (SUW),
 • dwa zbiorniki wyrównawcze stalowe cylindryczne typu ZTK – 100 o łącznej pojemności 200 m3,
 • odstojnik wód popłucznych,
 • siec kanalizacyjna wraz z wylotem do rowu melioracyjnego oczyszczonych wód popłucznych i ze zbiorników wyrównawczych,
 • szczelny zbiornik na ścieki bytowe ze stacji,
 • szczelny zbiornik na ścieki z chlorowni.
dsc09824jpg [300x225] dsc09827jpg [300x225]
dsc09834jpg [300x225] phoca_thumb_l_02_suwjpg [300x225]
phoca_thumb_l_04_suwjpg [300x225] phoca_thumb_l_29_suwjpg [300x225]