Przejdź do treści

Gmina Lipno

Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informuję, że:

Administratorem Danych Osobowych jest Gmina Lipno z siedzibą w Lipnie 87 – 600,  ul. Mickiewicza 29, reprezentowana przez Wójta Gminy Lipno. W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: ochronadanych@uglipno.pl lub numerem telefonu: 54 287 20 48.

Cele przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe są przetwarzane:

-        W celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

-        W celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy;

-        W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie stosownie do zakresu i celu określonego w treści zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Okres przechowywania danych osobowych zależy od celu w jakim zostały zebrane  i przetwarzane, a także przepisów prawa i pozyskanych zgód lub innych oświadczeń:

-        Dane przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego przechowywane będą przez okres wskazany w przepisach prawa;

-        Dane przetwarzane w celu wykonania umowy przechowywane będą przez czas niezbędny do jej wykonania lub czas wskazany w umowie;

-        W pozostałych przypadkach dane przetwarzane będą przez okres wskazany  w oświadczeniu zgody lub do odwołania zgody, bądź do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych:

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, jeśli są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W przypadkach przewidzianych prawem, z zachowaniem wymogu, że prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych w zakresie technicznie możliwym lub uzyskania ich kopii.

Można także skorzystać z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje prawo do wycofania wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych w określonym celu. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie danych przed jego zgłoszeniem ani na podstawę prawną tego przetwarzania.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą uzna, iż przetwarzanie jej danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), przysługuje jej prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne lecz niezbędne do realizacji celów określonych w przepisach prawa.

W sytuacji dobrowolności podania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych będzie skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Odbiorcy danych:

Odbiorcami danych mogą być:

-        organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają  z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Przekazanie danych do Państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznym, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

Dane osobowe nie będą profilowane.