Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej

W zakresie gospodarki ściekowej Gmina Lipno posiada sieć kanalizacyjną częściową, z której odprowadza ścieki do własnych mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Karnkowo i Łochocin gm. Lipno.

Mechaniczno-biologiczną oczyszczalnie ścieków o przepustowości 120 m3/d wraz z infrastrukturą techniczną, położoną w m. Karnkowo, oddano do użytkowania w 2011 roku. Długość sieci kanalizacji sanitarnej w Karnkowie wynosi 2,87 km (sieć główna), do której przyłączonych jest 95 gospodarstw domowych (około 566 mieszkańców). Do oczyszczalni dopływają również ścieki z miejscowej szkoły, do której uczęszcza około 301 uczniów. Ilość ścieków odebranych i oczyszczonych w 2018 roku – 20 011 m3. Dodatkowo dowożone są ścieki od jednostek gminnych z terenu gminy Lipno: szkół, bibliotek, świetlic wiejskich oraz domów kultury (w 2018 roku - 1 504 m3).

Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków wraz z infrastrukturą techniczną w m. Łochocin  powstała w 2015 roku. Dobowa przepustowość oczyszczalni wynosi 50 m3/d. Do oczyszczalni spływają ścieki od 72 gospodarstw domowych siecią kanalizacyjną o długości 3,56 km. Oczyszczalnia obsługuje około 462 mieszkańców. W 2018 roku odebrano i oczyszczono 12 485 m3 ścieków.

W 2018 roku zakończono budowę  mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną w m. Radomice gm. Lipno. Dobowa przepustowość oczyszczalni - 85 m3/d. Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 4,98 km. Ścieki są odbierane od 99 gospodarstw domowych. W 2018 roku odebrano i oczyszczono 2 629 m3 ścieków. Oczyszczalnia obsługuje około 510 mieszkańców. Do obiektu dopływają ścieki ze szkoły, do której uczęszcza około 419 uczniów.

Ścieki komunalne na terenie obsługiwanych miejscowości są typowe jak dla ścieków bytowo-gospodarczych, powstających na terenach wiejskich pozbawionych przemysłu. W ramach monitoringu wewnętrznego Gminy Lipno w regularnych odstępach czasu w ciągu roku wykonywane analizy ścieków odpływających z poszczególnych oczyszczalni w zakresie wskaźników zanieczyszczeń objętych pozwoleniem wodnoprawnym.

Z uwagi na rozproszoną zabudowę  oraz niską gęstość zaludnienia budowa sieci kanalizacyjnej jest nieopłacalna pod względem finansowym. W przypadku, gdy ustanowienie systemu kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków nie jest uzasadnione, ponieważ nie przyniosłoby korzyści dla środowiska lub powodowałoby nadmierne koszty, należy zastosować pojedyncze systemy lub inne właściwe systemy zapewniające ochronę. Większość mieszkańców korzysta z indywidualnych wiejskich oczyszczalni ścieków (377 sztuk w 2018 r.) lub szamb.

20150803_121436jpg [300x225] 20141010_150404jpg [300x169]
20141010_150512__kopiajpg [300x167]  20141010_150451jpg [300x169]